برترین‌ها

برترین‌های قدرت
  قدرت   نام #
1.663.915.122 Alix 1
1.603.567.991 aminafz 2
603.209.745 mahdi0917 3
377.298.289 cjst 4
140.736.569 شش 5


برترین‌های پولداران

  پول   نام #
€ 6.222.220.503 mahdi0917 1
€ 3.855.251.000 Fedi 2
€ 3.040.961.000 farhad112 3
€ 1.975.790.000 DGB 4
€ 1.722.201.000 LittleFinger 5
برترین‌های احترام
  احترام   نام #
302 mmtmhtmst 1
212 soshiyant 2
144 AMirrrzA 3
106 arya213 4
100 sheith 5

 

برترین‌های قاتلان

  قتل ها   نام #
3.041 BigAA 1
2.370 amir_mehr 2
1.723 arya213 3
1.385 amirrezza 4
1.302 امیررضا 5